Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VI-A Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία 2021-2027

Mar 29, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
Η Ειδική Υπηρεσία των Ε.Π. του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη, Ηλεκτρονική Διεύθυνση : interreg@mou.gr, Αρμόδια Στελέχη: Α. Σαμαράς & Ν. Χατζησάββας, 2310469600) ως Αρχή Σχεδιασμού του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VI-A Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία 2021-2027, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην KYA με α.π.ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β΄ 1225), όπως τροποποιημένη ισχύει:
α. Ανακοινώνει ότι, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω προγράμματος βρίσκεται αναρτημένη και ελεύθερα προσβάσιμη στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση: http://www.ipa-cbc-programme.eu/article/437_Strategic-Environmental-Assessment-of-the-IPA-bilateral-Cooperation-Programme-2021-2027-

Η Αρχή Σχεδιασμού και τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ, όπως αυτή βρίσκεται αναρτημένη στην ως άνω διαδικτυακή διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.
top Facebook Twitter Linkedin Share